Luoghi santoriani

Sulle orme di p. Santori: i luoghi della sua vita e delle sue opere
Në gjiurmët e p. Santorit: vendet e jetës dhe të vepravet të tij

1. Luoghi santoriani a Santa Caterina Albanese
Vendet santoriane Picili
TOPONIMI LETTERARI URBANI E RURALI
TOPONIME LETRARE MBRËNDA DHE JASHTË KATUNDIT

Èzari / Esaro (fiume)

 • Citazioni:

… moj aq herë ç’u pata parë tek ujët dhjafnore të Rrekòzullit, tek atò t’Ezarit, tek fonda e kroit të ftohtë, të Matésë, e të Lindiskut, njoha se nëng jam gjë je shëmtùome!
… Io specchio non ne ho, ma le tante volte che mi sono specchiata nelle acque limpide di Ricòsolo, in quelle dell’Esaro, nella Fonte Fredda, in quella di Matteo e nella Fonte del Lentisco, veramente non mi è parso d’essere brutta!
(Emira, pag. 74)

 • Immagini:

Fjegu / Fiego

 • Citazioni:

Vate atej nd’ato pushtjera: Fjegūn eci e Tumbarinin, zū Vujanin e Rreshardin, shkoi mbatān ka Maraila ndë Përrenjët u hip ndë Shura.
Percorse il Feudo e Tamburino; passò a Bojano ed a Ricciardo; trascorse oltre per Marailla, nei Valloni e montò nei Sciuri.
(Panaini e Dellja, pag. 133)

 • Immagini:

Kriqezit / Le Croci

 • Citazioni:

… po sa i pamë te Kryqezit e u pruortim prapa. Ata u adunartin, e na vunë këmbë …
… ma appena visti quei là presso le Crocette, siamo tornati indietro. Essi si sono accorti di noi e ci corsero dietro, ma noi ci sperdemmo qua e là come api …
(Emira, pag. 230)

 • Immagini:
 • Note:

Si pensa corrisponda al Calvario di Santa Caterina Albanese chiamato “Le Croci” dagli abitanti del luogo.


Kroi i Thtohti / Fonte di Acquafredda

 • Citazioni:

Kujtò të thtohtin krua, Ku ti ëmbël këndove: E mallin gjith’ zbulove çë ké ndë zëmër ti.
Ricordati della Fonte di Acquafredda dove tu cantasti con dolce voce e tutto svelasti l’amore che nel cuore serbi.
(Emira, pag. 68)


Kroi i Matesë / Fontana di Matteo

 • Citazioni:

U, kujtonj se kur jeshnja thomse tetë o nëndë vjeçi, prindi më qelli poshtë ndë Sheshe, prej Kroin i Matesë ,tek kishim arën …
Io ricordo che quando avevo forse otto o dieci anni, fui condotta da mio padre giù nei Sheshi presso la Fontana di Matteo, dove noi avevamo i campi seminati …
(Emira, pag. 8)

 • Immagini:

Kuartarùni / Quartarone

 • Citazioni:

Lefteruon njetër nënde: e Kuartarùn, ndën Gjërshizën …
Ne hanno liberati altri nove, poi, a Quartarone, sotto il Ciliegio …
(Emira, pag. 15)

 • Immagini:

Kutura / Cutura

 • Citazioni:

Mëma s’deshi të mënoj këtu lart, ndë Kuturë, se ashtu më kish dhënë më pak varësi.
Mamma non volle rimanere quassù nella Cutura per non darmi troppo fastidio.
(Emira, pag. 192)

Emira tek rahji i Vendurës, kundrela Kuturës
Emira sul colle di Ventura, di fronte alla Kutura
(Emira, pag. 208)

 • Immagini:

Llaka e Sqinevet / Lentisco

 • Citazioni:

Nesër o dej, ndo ké lipisi meje, rishihemi ndë sheshet e Petraricit, o tek llaka e te Sqìnëvet.
Domani o dopodomani ci rivedremo allo spiazzo di Petrarizzo o nella Valle dei Lentischi.
(Emira, pag. 142)

 • Immagini:

Maqe / Macchie

 • Citazioni:

Vent prë vent Farnitin shkoi, duoll tek Ézari propósh; pruori prapa Máqeshit.
Luogo per luogo frugò il Farneto, e riuscì giù nella riva dell’Esaro: volse addietro per le Macchie.
(Panaini e Dellja, pag. 133)


Marailla / Marailla

 • Citazioni:

… e majmëz e je bukur si si një trondofile mirudhire asoshi çë përhapen e rritën aq te beshme Maraìle
… benché tu sia una ragazza ben fatta, robusta, pienotta e bella come una rosa profumata di quelle che sbocciano e crescono così belle a Marailla
(Emira, pag. 178)

 • Imagini:

Pjetrarici / Pietrarizzo

 • Citazioni:

Neser o dej, ndo ké lipisi meje, rishihemi ndë sheshet e Petraricit, o tek llaka e te Sqìnevet.
Domani o dopodomani ci rivedremo allo spiazzo di Petrarizzo o nella Valle dei Lentischi.
(Emira, pag. 100)

Vallja ghanjùnshi çë mposhten Kuturës ka rahji i Petraricit.
Coro di fanciulli che scendono nella Cutura dal colle di Petrarizzo.
(Emira, pag. 142)

 • Immagini:

Qisha e Shën Pandaliut / Santuario di San Pantaleone

 • Citazioni:

Me lipisjarti mperò e me tha:-mos u hejmò fare o pjak, se gjithe sherbiset ce zbuori qisha e S. Pandalìut, neser benj te ja stamponjin gjith te rea, e pre dy here me te mira e te begata.
Non affliggerti, o vecchio, ché tutto quanto ha perduto la chiesa di San Pantaleone, domani lo farò rifare nuovo, e ancor migliore e più ricco.
(Emira, pag. 62)

 • Immagini:

 • Note

Nel parlato locale, talvolta si adopera la forma del genitivo femminile Pandalisë, questo dato si evince maggiormente nella parlata delle persone anziane, nei giovani è più ricorrente la forma Pandaliu.


Rrëshardi / Risciardo

 • Citazioni:

Vate atej nd’ato pushtjera: Fjegūn eci e Tumbarinin, zū Vujanin e Rreshardin, shkoi mbatān ka Maraila ndë Përrenjët u hip ndë Shura.
Percorse il Feudo e Tamburino; passò a Bojano ed a Ricciardo; trascorse oltre per Marailla, nei Valloni e montò nei Sciuri.
(Panaini e Dellja, pag. 133)


Shën Venera / Santa Venere

 • Citazioni:

E ngurët më zi se shkëmbi ji S. Vèneres; e më e ftohtë se ujtë e lùmevet, kur janë të piksura qatrùli, ndë zemër të dimërit.
Più dura della Rupe di santa Venere, e più fredda dell’acqua dei fiumi ghiacciati nel cuore dell’inverno.
(Emira, pag. 70)

 • Immagini:


Skurdivullë / Iscordivoli

 • Citazioni

Shkurdivull te llaka posht, Panaini, edhé ganjūn, gjeti vashën çë pushoj me një tuf lulesh ndë dōr …
In Iscordivoli, giù nella vallea, Panaino, ancor fanciullo, trovò una giovanetta che riposava, tenendo fra mani un mazzetto di fiori …
(Panaini e Dellja, pag. 133)


Tumbarini / Tombarino

 • Citazioni:

Vate atej nd’ato pushtjera: Fjegūn eci e Tumbarinin, zū Vujanin e Rreshardin, shkoi mbatān ka Maraila ndë Përrenjët u hip ndë Shura.
Percorse il Feudo e Tamburino; passò a Bojano ed a Ricciardo; trascorse oltre per Marailla, nei Valloni e montò nei Sciuri.
(Panaini e Dellja, pag. 133)

 • Immagini:
 • Note:

Nella foto, Tombarino è in primo piano, nella parte inferiore.


Vujani / Boiano

 • Citazioni:

Vate atej nd’ato pushtjera: Fjegūn eci e Tumbarinin, zū Vujanin e Rreshardin, shkoi mbatān ka Maraila ndë Përrenjët u hip ndë Shura.
Percorse il Feudo e Tamburino; passò a Bojano ed a Ricciardo; trascorse oltre per Marailla, nei Valloni e montò nei Sciuri.
(Panaini e Dellja, pag. 133)

 • Immagini:
 • Note:

Nella foto, Boiano è sullo sfondo, nella parte superiore.


 

TOPONIMI LETTERARI SANTORIANI DA LOCALIZZARE
VENDET LETRARE SANTORIANE PËR TË GJEJTUR

Dera e Rrëmtùorit / Porta del Romitorio

 • Citazioni:

U adunartin se dera e rrëmtuorit ish je zgardhamend: dicà arrunë e hytin, e qëndruon gjith të ciudijtur kur me panë ashtù të përtrollur, i ëjtur e i nxitur kopanéshit.
Accortisi che la porta del Romitorio era spalancata, si avvicinarono e alcuni entrarono e rimasero stupiti quando mi videro così steso per terra tutto gonfio e livido per le battiture.
(Emira, pag. 62)

 • Note:

Luogo di ubicazione incerta. Si ritiene che possa localizzarsi nei pressi del Santuario di San Pantaleone.


Guri i madh prej katundit / Il Gransasso del paese

 • Citazioni:

Eh, bil! guri ji madh prej katundit, e rahji ji Fùrkavet s’mund mbëshonjin aq sa mbëshonjin ato bëma!
Eh, figlioli! il Gransasso del paese e il Colle delle Forche non sono così gravi come quei fatti!
(Emira, pag. 160)

 • Note:

Si pensa che tale toponimo richiami il luogo, nella parte alta del paese, in cui giace una grossa pietra, nei pressi del Palazzo Capparelli.


Kuvelja / Covella

 • Citazioni:

Të mos  lodhesh keq, vinj e t’ e rrangonj u njera Kuvele; ç’thua?
Per non farti stancare troppo, te la porterò io fino a Covella. Che ne pensi?
(Emira, pag. 194)


Përrenjt / I dirupi

 • Citazioni:

Kur më dhé ato dardha ndë Përrenj, u nëng i denja …
Quando mi desti quelle pere presso i Dirupi, io non le volevo allora …
(Emira, pag. 88)


Rahji i Fùrkavet / Colle delle Forche

 • Citazioni:

Eh, bil! guri ji madh prej katundit, e rahji ji Fùrkavet s’mund mbëshonjin aq sa mbëshonjin ato bëma!
Eh, figlioli! il Gransasso del paese e il Colle delle Forche non sono così gravi come quei fatti!
(Emira, pag. 160)


Rahji i Vendurës / Colle di Ventura

 • Citazioni:

Emira tek rahji i Vendurës, kundrela Kuturës
Emira sul colle di Ventura, di fronte alla Kutura
(Emira, pag. 207)


Rrëmtùori / Romitaggio

 • Citazioni:

Qëndrò me né këtu nj’etër copë herë. Kur prana të verë llojea nusërishte ndë qishë, hype edhe ti bashkë me gjithe alartaz e qëndron, ndo të pëlqeftit, tek rrëmtuori.
Rimani qui con noi ancora un poco, quando poi il corteo nuziale s’incamminerà verso la chiesa, salirai anche tu con essi e quindi resterai, se così ti piace, nel Romitaggio.
(Emira, pag. 268)


Statìra / Statiri

 • Citazioni:

Më: jetrën ditë ishin ndë Statìra të dy me Arkëngjellin, ç’ësht këtu, e zëhçin tue thënur se ky i kish vjedhur turrestë çë aì kish fshehur ndë katoq.
Ma non basta: l’altro giorno egli si trovava a Statiri con Arcangelo, qui presente, e litigavano tra loro; accusava costui di avergli derubato il danaro suo nascosto nello scantinato.
(Emira, pag. 200)


Turra e Bukatës / Torre della Bucata

 • Citazioni:

Ju le me S. Merinë; kam vete njera tek Turra e Bukatës.
Vi lascio con la S. Madonna; io ho da andare fino alla Torre della Bucata.
(Emira, pag. 64)


Vali – Llaka / Le valli

 • Citazioni:

Qe vrarë ndë Llaka njëditëz mc tri kopané thikje.
L’hanno ucciso l’altro ieri nelle Valli con tre coltellate.
(Emira, pag. 220)

Popo si fryn doqe e frushkullon era prë namesa degat e fjetat të pjepeve te llaka!
Ahi, come soffia impetuoso con fragore il vento tra  rami e le foglie dei pioppi nella valle!
(Emira, pag. 224)


 

ALTRI TOPONIMI
TJERAT VENDE

Qisha e Shën Nikollit të Madh / Chiesa di San Nicola Magno

 • Immagini:

Shpia ku u le Santori / Casa natale di Santori 

 • Immagini:

Udha Frangjisk Ndon Santori / Via Francesco A. Santori

 • Immagini:

 

2. Luoghi santoriani a Cerzeto

TOPONIMI URBANI
TOPOMIME MBRËNDA KATUNDIT

Sheshi Santori / Piazza Santori


 

ALTRI LUOGHI
TJERAT VENDE

 Qisha e Shën Mërise e Mirëvulisë / Chiesa della Madonna del Buon Consiglio

 • Immagini:
 • Note:

In tale chiesa attualmente si celebrano tutte le funzioni religiose che precedentemente erano celebrate nella chiesa parrocchiale di S. Atanasio.


Udha e shpisë ku rroi Santori / La via dove visse SantoriGotoPage “UdhaEshpise”

 

 • Immagini:
 • Note:
  La via si trova nella parte centrale del paese.

Varrezat e vjetra Qishëza e  Shën Tanasit / Antico cimitero dove Santori è sepolto (Cappella di S. Atanasio)

 • Immagini:

 

TESTI DI RIFERIMENTO PER LE CITAZIONI
TEKSTE REFERIMI PËR CITATET

 • F. A. Santori, Emira, a cura di Francesco Solano, Scuola Tip. Italo-Orientale “S. NILO”, Grottaferrata, 1995
 • F. A. Santori, Panaini e Dellja, a cura di Giuseppe Gradilone, Bulzoni Editore, Roma, 1977

I commenti sono chiusi.